Cơ chế Staking

Phần thưởng OMT là ưu đãi dành cho nhà đầu tư dài hạn.

Staking

Người dùng đã stake OMT được nhận ba loại thưởng theo block:

  • Escrowed OMT (esOMT - OMT ký quỹ, có các giá trị tương đương OMT)

  • Multiplier Point (hệ số cộng thêm phần thưởng tích luỹ khi stake OMT và esOMT trong thời gian dài)

  • Phí chia sẻ từ doanh thu hệ thống

30% phí hệ thống được chia sẻ cho tất cả mọi người tham gia stake OMT và esOMT. Các khoản thưởng đưa ra đã được tính toán sau khi trừ đi phần thưởng giới thiệu và phí hệ thống.

Nhận thưởng

Bạn sẽ có hai cách lựa chọn sử dụng phần thưởng của mình:

  • Nhận thưởng: Hành động này sẽ chuyển các phần thưởng về ví của bạn

  • Gộp lãi kép: Stake Multiplier Points để tăng APR nhận thưởng từ phí hệ thống, stake esOMT để nhận thưởng kép.

Bạn có thể unstake esOMT đã stake bất kỳ lúc nào để chuyển đổi thành OMT.

Tóm lược

Tóm tắt về cơ chế phần thưởng staking:

  • OMT: nhận chia sẻ Phí hệ thống, esOMT, Multiplier Point, USDCr

  • esOMT: nhận chia sẻ Phí hệ thống, esOMT, Multiplier Point

  • Multiplier Point: tăng APR nhận thưởng từ phí hệ thống

  • OLP: nhận chia sẻ Phí hệ thống, esOMT, tự động stake khi mint

Last updated