Đóng Vị thế

Bạn có thể đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế bằng cách nhấp vào nút ""Close"".

  • Vị thế Long: lợi nhuận được trả bằng tài sản mà bạn đang mở vị thế

  • Vị thế Short: lợi nhuận sẽ được thanh toán bằng stablecoin

Trong trường hợp người dùng muốn nhận tài sản khác khi đóng vị thế, hệ thống sẽ tự động quy đổi sang tài sản mong muốn.

Last updated