Lộ trình

Cập nhật lộ trình

Q1/2023

01/2023

 • Triển khai phát triển và hoàn thiện mô hình dự án Open Meta Trade

 • Xây dựng Core Module của hệ thống

 • Xây dựng cộng đồng Open Meta Trade

 • Xây dựng Smart Contracts Token

02/2023

 • Gọi vốn Private Sale

 • Xây dựng Smart Contract Staking

 • Khởi chạy OMT Earn Testnet

 • Kiểm định bảo mật cho OMT Token và KYC dự án

03/2023

 • OMT Launchpad: Gọi vốn từ cộng đồng

 • Niêm yết OMT Token

 • Khởi chạy OMT Earn Mainnet

 • Khởi chạy Giao dịch Futures Testnet trên Arbitrum (22/03) và ONUS Chain (27/03)

Q2/2023

 • Khởi chạy Giao dịch Futures Mainnet, cung cấp Thanh khoản với OLP (10/04)

 • Token phần thưởng: USDCr

 • Cơ chế giới thiệu cùng cơ chế thành viên thân thiết

 • Liên kết và tích hợp các đối tác chiến lược

 • Giao dịch phái sinh chỉ số và mã chứng khoán

Lộ trình sẽ được báo cáo và cập nhật liên tục tới cộng đồng.

Last updated