Links
Comment on page

Lộ trình

Cập nhật lộ trình

Q1/2023

01/2023

 • Triển khai phát triển và hoàn thiện mô hình dự án Open Meta Trade
 • Xây dựng Core Module của hệ thống
 • Xây dựng cộng đồng Open Meta Trade
 • Xây dựng Smart Contracts Token

02/2023

 • Gọi vốn Private Sale
 • Xây dựng Smart Contract Staking
 • Khởi chạy OMT Earn Testnet
 • Kiểm định bảo mật cho OMT Token và KYC dự án

03/2023

 • OMT Launchpad: Gọi vốn từ cộng đồng
 • Niêm yết OMT Token
 • Khởi chạy OMT Earn Mainnet
 • Khởi chạy Giao dịch Futures Testnet trên Arbitrum (22/03) và ONUS Chain (27/03)

Q2/2023

 • Khởi chạy Giao dịch Futures Mainnet, cung cấp Thanh khoản với OLP (10/04)
 • Token phần thưởng: USDCr
 • Cơ chế giới thiệu cùng cơ chế thành viên thân thiết
 • Liên kết và tích hợp các đối tác chiến lược
 • Giao dịch phái sinh chỉ số và mã chứng khoán
Lộ trình sẽ được báo cáo và cập nhật liên tục tới cộng đồng.