Quản lý Vị thế

Sau khi đặt lệnh, bạn sẽ có thể xem lệnh đó trong danh sách Position của mình. Bạn cũng có thể nhấp vào "Edit" để thêm hoặc rút tài sản thế chấp, điều này cho phép bạn quản lý đòn bẩy và giá thanh lý của mình.

  • Khi bạn mở một vị thế hoặc ký quỹ tài sản, giá trị USD của tài sản đó sẽ được ghi chụp (snapshot).

  • Số lãi và lỗ có tỷ lệ thuận với quy mô vị thế của bạn.

Đòn bẩy cho một vị thế được hiển thị dưới dạng (kích thước vị thế) / (ký quỹ vị thế).

Nếu bạn muốn hiển thị đòn bẩy dưới dạng (kích thước vị thế + PnL) / (ký quỹ vị thế), hãy nhấn nút "..." bên cạnh địa chỉ của bạn.

Lưu ý: Khi tăng ký quỹ tài sản cho một vị thế mua, sẽ có một khoản phí quy đổi 0,15% cho việc chuyển đổi tài sản sang giá trị USD tương ứng. Không áp dụng cho vị thế short và rút tiền ký quỹ.

Last updated