Links

OMT

Token quản trị và tiện ích - Nhận chia sẻ 30% phí hệ thống

Tổng quan

OMT là token tiện ích và quản trị của nền tảng. Chủ sở hữu OMT có thể tham gia bỏ phiếu cho các đề xuất nhằm giúp quyết định định hướng tương lai của Open Meta Trade.
Những người stake token OMT đồng thời nhận được ba phần thưởng khác nhau. Đặc biệt, trong đó gồm có 30% toàn bộ phí hệ thống mà Open Meta Trade thu được. Khoản phí này đến từ việc tạo lập thị trường, phí quy đổi và giao dịch đòn bẩy.

Thông tin

Tên Token
Địa chỉ Token
OMT
0x547C669cBBF746652e19F4686716763c8dBa703f (Arbitrum) 0x38776725eB870b9cB076ECA9Fadcb837f3805D51 (ONUS Chain)
Staked OMT
Sắp ra mắt
Người dùng stake OMT sẽ nhận được bốn loại thưởng:
  • Escrowed OMT - esOMT (OMT ký quỹ)
  • Multiplier Point (Điểm thưởng)
  • Phí hệ thống
  • USDCr
Để tìm hiểu thêm về các phần thưởng trên, vui lòng xem trang Cơ chế Staking:
  • Nhấn vào đây để mua OMT: Sắp ra mắt
  • Nhấn vào đây để stake OMT: Sắp ra mắt