OLP

Token đại diện cho thanh khoản

Tổng quan

OLP là token đại diện cho việc cung cấp thanh khoản phục vụ giao dịch đòn bẩy và quy đổi. Bạn có thể mint OLP bằng bất kỳ tài sản nào trong danh mục của pool thanh khoản và cũng có thể redeem lại tài sản bất kỳ bằng cách bán OLP.

Pool thanh khoản bao gồm các đồng ký quỹ, có thể là: BTC, USDT, ETH, LINK, UNI, ONUS, VNDC.

Hướng dẫn cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider):

Người dùng có thể chọn một trong các token ký quỹ trên để thêm thanh khoản và nhận về OLP theo giá trị trong Pool. Tuy nhiên với các token ký quỹ khác nhau sẽ có phí tương ứng phụ thuộc vào giá trị các token ký quỹ trong Pool thanh khoản.

OLP khi đã mint sẽ được tự động stake vào Pool OLP. Khi đó, người dùng có thể lựa chọn bán toàn bộ OLP sở hữu trong Pool OLP để nhận lại một trong các token ký quỹ hoặc giữ lại để nhận thưởng esOMT và chia sẻ 70% phí hệ thống cùng những người sở hữu OLP khác.

Pool thanh khoản thu được phí từ giao dịch quy đổi và lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy thua lỗ, nhưng đồng trời trả lợi nhuận cho các giao dịch đòn bẩy thắng. Sở hữu token OLP đại diện cho quyền nhận chia sẻ 70% lợi nhuận của Open Meta Trade.

Ví dụ cung cấp thanh khoản - mua OLP

Giả sử, bạn sử dụng 5 ETH (1 ETH = $1,300) để cung cấp thanh khoản và nhận được OLP token khi tổng giá trị pool là $100,000.

Khi người dùng giao dịch với pool thanh khoản, tuỳ theo tình trạng lời/lỗ, loại token sử dụng để ký quỹ và cặp giao dịch, thì giá trị từng tài sản, tỷ lệ các tài sản trong pool và tổng giá trị pool sẽ thay đổi.

Trường hợpPool trước khi mint OLPPool khi đã mint OLPPool khi redeem OLP

Giá trị danh mục tài sản

BTC = $40,000

BTC = $40,000

BTC = $60,200

ETH = $20,000

ETH = $26,500

ETH = $30,420

ONUS = $12,910

ONUS = $12,910

ONUS = $26,560

USDT = $11,590

USDT = $11,590

USDT = $29,980

VNDC = $4,000

VNDC = $4,000

VNDC = $31,010

USDO = $5,000

USDO = $5,000

USDO = $29,850

Tổng Pool

$100,000

$106,500

$208,020

Ngược lại, bạn cũng có thể redeem (bán) OLP để nhận lại đồng bất kỳ trong danh mục tài sản của pool thanh khoản, ví dụ như ETH. Tại thời điểm redeem, tổng giá trị pool đang là $208,020 và 1 ETH = $1,300.

Tổng giá trị redeem và số lượng ETH nhận về được tính như sau:

Giá trị Redeem = ($6,500 / $100,000) * $208,020 = $13,533

ETH nhận về = $13,533 / $1,300 = 10,41 (ETH)

Như vậy, người dùng sẽ nhận về tổng 10.41 ETH ($13,533) (vốn & lời) sau thời gian cung cấp thanh khoản cho các giao dịch trên Open Meta Trade

Lưu ý:

  • Các khoản phí được phân phối dựa trên số lượng token, sau khi trừ đi phần thưởng Giới thiệu và phí duy trì hệ thống. Chi phí duy trì hệ thống ước tính khoảng 1% tổng phí.

  • OLP không thể được chuyển đổi giữa các mạng lưới cũng như giá/phần thưởng cho token sẽ khác nhau giữa các mạng.

Contract Pool OLP: Sắp ra mắt.

Theo dõi giá OLP, lịch sử PnL tại: Sắp ra mắt.

Last updated