Links
Comment on page

API

Tương tác với contract: (coming soon)
Base URL: (coming soon)

Tokens

 • URL: (coming soon)
 • Nhận danh sách token và thông tin về từng token.
 • Giá trị có đơn vị USD được nhân với (10 ** 30).
 • Giá trị token được nhân với 10 ** token.decimals).

Giá

Điểm cuối token sẽ trả về giá hiện tại của hợp đồng, được sử dụng cho các giao dịch hoán đổi và đúc/mua lại OLP. Để tính toán các số liệu cho việc mở và đóng các vị thế, giá trung bình theo thời gian thực được sử dụng:
 • URL: (coming soon)
 • Nhận danh sách token và thông tin về từng token.
 • Giá được nhân với (10 ** 30)

Hành động

 • URL: (coming soon)
 • Truy xuất danh sách các hành động, những hành động này sẽ bao gồm hoán đổi, tăng vị thế, giảm vị thế, đặt hàng và thanh lý
 • Thông số:
  • tài khoản (tùy chọn): chuyển vào địa chỉ tổng kiểm tra của tài khoản
  • sau đó (tùy chọn): để phân trang, id bắt đầu sau đó
 • Để lấy địa chỉ tổng kiểm tra: https://web3-tools.netlify.app/, bạn cũng có thể sử dụng thư viện như ethers

Volume

 • Theo giờ: (coming soon)
 • Theo ngày: (coming soon)
 • Theo tuần: (coming soon)
 • Tổng: (coming soon)
 • Volumes được phân tách theo hành động, token, ngày / tuần
 • Thông số:
  • sau đó (tùy chọn): để phân trang, id bắt đầu sau đó