Escrowed OMT

OMT ký quỹ

Tổng quan

Escrowed OMT (esOMT) là token nhận được từ việc stake OMT và có các giá trị tương đương với OMT. Token này có thể chuyển đổi trở lại thành OMT sau 12 tháng bằng hình thức vesting.

Escrowed OMT (esOMT) có hai công dụng:

  • Stake để nhận phần thưởng giá trị tương đương với stake OMT

  • Vest esOMT để chuyển đổi thành OMT trong một năm

Lưu ý: Escrowed OMT (esOMT) không thể chuyển nhượng được trừ khi bạn thực hiện chuyển toàn bộ tài khoản.

Vesting

Vesting cho phép chuyển đổi esOMT thành token OMT. Khi tính năng vesting được kích hoạt, số lượng OMT hoặc OLP cần thiết để vest esOMT sẽ được khóa lại trong pool stake.

Số lượng OMT hoặc OLP cần sử dụng để khóa khi vest esOMT thay đổi tùy theo tài khoản và giới hạn ưu đãi của tài khoản đó. Vui lòng không mua esOMT rao bán ngoài sàn vì bạn sẽ không thể chuyển đổi chúng.

  • Lượng OMT hoặc OLP bị khóa trong pool stake để vesting esOMT vẫn được tính thưởng

  • Lượng esOMT đang đợi vest không được nhận chia sẻ phần thưởng trong pool stake

  • Khi bắt đầu vest, token esOMT sẽ được chuyển đổi thành OMT mỗi giây. Quá trình này sẽ hoàn thành trong 365 ngày.

  • Lượng OMT được vest từ esOMT có thể được nhận bất kỳ lúc nào

  • Bạn có thể vest esOMT thành OMT bất kỳ lúc nào.

Last updated