Cơ chế cân bằng

Tùy vào việc số dư của các tài sản đang tăng hay giảm, phí mint và redeem OLP sẽ dao động.

  • Ví dụ: Nếu dự trữ và mức độ sử dụng của BTC đang cao, trong khi dự trữ và mức độ sử dụng của USDT đang thấp, thì các hoạt động làm tăng dự trữ của BTC sẽ tính phí cao, và ngược lại, những hoạt động làm tăng dự trữ của USDT sẽ tính phí thấp.

Dựa trên giá trị các lệnh đang mở, trọng số token sẽ thay đổi tương ứng tạo điều kiện hỗ trợ bảo hiểm rủi ro cho các vị thế của người nắm giữ OLP.

  • Ví dụ: Nếu nhiều giao dịch đang short BTC, thì BTC sẽ có trọng số token cao hơn; tương tự, nếu nhiều giao dịch đang long BTC, thì các token stablecoin như USDT sẽ có trọng số token lớn hơn.

Nếu giá trị token trong pool thanh khoản tăng lên, giá của OLP cũng sẽ tăng theo, kể cả khi nhiều giao dịch vị thế long đang được mở trên sàn. Một phần tài sản trong pool thanh khoản sẽ được dự trữ dành cho các vị thế long. Khoản dự trữ này có giá trị ổn định vì lợi nhuận từ đó sẽ được sử dụng để trả cho người dùng nếu giá tăng, đồng thời, các khoản thua lỗ từ giao dịch đòn bẩy sẽ giữ giá trị của khoản dự trữ ổn định khi giá giảm.

Trọng số token được hiển thị trên Dashboard.

Last updated