Multiplier Point

Multiplier Point

Multiplier Point là hệ số tích luỹ giúp tăng lợi nhuận (APR) nhận chia sẻ doanh thu cho người stake OMT và esOMT.

Stake Multiplier Point

Stake

Multiplier Point (MP) được thưởng cho các nhà đầu tư dài hạn mà không gây ra lạm phát.

Khi stake OMT, bạn sẽ nhận về Multiplier Point với tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 100%.

  • Ví dụ: Bạn sẽ nhận được 1000 MP nếu 1000 OMT được stake trong một năm, và trong 1 tuần đầu tiên bạn sẽ nhận được 19,18 điểm MP.

Có thể stake Multiplier Point để tăng APR của phần phí hệ thống được chia sẻ trong pool stake OMT và esOMT.

Unstake

Khi unstake OMT hoặc esOMT, số MP (cả chưa stake và đã stake) tương ứng sẽ bị đốt.

  • Ví dụ: nếu 1000 OMT được stake và đã kiếm được 500 MP tính đến thời điểm này, việc hủy stake 300 OMT sẽ dẫn đến mất (300 / 1000) * 500 = 150 MP.

Tăng hiệu suất APR

"Hệ số Boost" là phần trăm lợi nhuận phí hệ thống được tăng thêm từ việc stake Multiplier Point. "Hệ số Boost" được tính như sau:

Hệ số Boost = 100 * (MP đã stake) / (OMT đã stake + esOMT đã stake)

  • Ví dụ: Sau tuần đầu tiên stake 1000 OMT, bạn nhận về 19,18 MP. Giả sử, mỗi tuần bạn đều stake lại toàn bộ thưởng MP nhận được với APR của pool stake OMT là 10%

Giả sử với 1000 OMT sau khi stake 1 tuần với APR (10%) thì lượng esOMT sẽ nhận được là:

1000 * 10 / 100 / 52 = ~ 1.92 esOMT.

Sau khi mang toàn bộ esOMT hiện có đi stake để nhận thêm MP thì hệ số Boost sẽ là:

100 * 19.18 / (1000 + 1.92) = ~ 1.914%

Như vậy nếu APR nhận thưởng từ phí hệ thống đang là 10%, thì APR sau khi stake MP sẽ là 10.1914%.

Chuyển Multiplier Point

Người dùng có thể sử dụng nút "Chuyển" để chuyển token đã stake từ tài khoản này sang tài khoản khác mà không gây đốt điểm Multiplier Point.

Last updated