Nguồn cung

Tổng nguồn cung: 2,000,000 OMT

IDO: 250,000 OMT

 • TGE: 10%

 • Cliff: 60 ngày

 • Vesting: 90% trong 9 tháng

 • Giá tối thiểu: $2

 • Vốn hoá niêm yết: $500,000

Private Sale: 100,000 OMT

 • TGE: 0%

 • Cliff: 60 ngày

 • Linear Vesting: 12 tháng

Thanh khoản: 100,000 OMT

 • Unlock: khi cần thêm thanh khoản và niêm yết trên CEX

Marketing: 50,000 OMT

 • Initial: 10,000 OMT

 • Vesting: 2 năm

Đội ngũ phát triển dự án: 100,000 OMT

 • Cliff: 6 tháng

 • Vesting: 2 năm

Pool thưởng: 1,400,000 OMT

Last updated